HE 216/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

17.03.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
203/2006
Sopimussarja
39/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
432/2006
Sopimussarja
40/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

35

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2006 vp
Valmistunut

17.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön konferenssissa Roomassa 18 päivänä marraskuuta 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 11/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2006 Päättynyt PTK 12/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.2006 Päättynyt PTK 15/2006
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2006

Vastaus
EV 12/2006 vp