HE 216/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki palvelujen tarjoamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

28.12.2009

Säädöskokoelma
1166/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

28.12.2009

Säädöskokoelma
1167/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

28.12.2009

Säädöskokoelma
1168/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki palvelujen tarjoamisesta

2. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Knuuti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 22/2009 vp
Valmistunut

25.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 1. lakiehdotuksen 2 ja 13 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2009 Päättynyt PTK 118/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2009

Vastaus
EV 213/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin