Valtiopaivaasia HE 216/2010

HE 216/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Postilaki

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
415/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
416/2011
Sopimussarja
68/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Maailman postiliiton yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
550/2011
Sopimussarja
69/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Postilaki

2. Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Maailman postiliiton yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.2010

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Viestintäneuvos Virtaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.2010 Päättynyt PTK 107/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 28/2010 vp
Valmistunut

01.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoite LA 12/2010 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 10/2010 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 56/2010 vp
Valmistunut

18.02.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2011 Päättynyt PTK 165/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Keskeytetty PTK 167/2010 12
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 1 1
Päätös

Yleissopimus hyväksyttiin. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen hyväksymiselle siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että eduskunnan suostumuksen antamisesta päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.04.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​