Valtiopaivaasia HE 216/2014

HE 216/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
426/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
427/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
428/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki oikeusapulain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
429/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

2. Laki eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki oikeusapulain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.10.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2014 Päättynyt PTK 108/2014 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 21/2014 vp
Valmistunut

28.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2015 Päättynyt PTK 149/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.02.2015

​​​​