HE 217/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.03.2002

Voimaantulo

22.03.2002

Säädöskokoelma
198/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.03.2002

Voimaantulo

22.03.2002

Säädöskokoelma
199/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2002 vp
Valmistunut

15.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 § muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 14 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.02.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.02.2002 Päättynyt PTK 13/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.2002

Vastaus
EV 6/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin