HE 218/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon täytäntöönpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sakon täytäntöönpanosta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
672/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 9 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
673/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
674/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikosvahinkolain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
675/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
676/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
677/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
678/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sakon täytäntöönpanosta

2. Laki rikoslain 9 luvun muuttamisesta

3. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

4. Laki rikosvahinkolain 19 §:n muuttamisesta

5. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

6. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

7. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Ulosottojohtaja Heikkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2002 vp
Valmistunut

21.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 25, 28, 44, 53 ja 55 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2002 Päättynyt PTK 67/2002 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2002 Päättynyt PTK 71/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2002

Vastaus
EV 72/2002 vp