Valtiopaivaasia HE 218/2009

HE 218/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1217/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki turvatekniikan keskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1218/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1219/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1220/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1221/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kemikaalilain 8 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1222/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki turvatekniikan keskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta

5. Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki kemikaalilain 8 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2009

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Miller

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 21
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/2009 vp
Valmistunut

06.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2009 Päättynyt PTK 104/2009 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 30
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2009