HE 218/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vesihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
681/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
682/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vesihuoltolain muuttamisesta

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Belinskij

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2014 Päättynyt PTK 3/2014
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2014 vp
Valmistunut

23.05.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 11/2012 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 42/2012 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2014 vp
Valmistunut

30.04.2014

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 7/2014 vp
Valmistunut

14.03.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2014 Päättynyt PTK 59/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 20 d §:stä ja voimaantulosäännöksestä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.2014

Vastaus
EV 56/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot