HE 219/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Koulutusrahastosta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1306/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion virkamieslain 10 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1307/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1308/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1309/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1310/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Koulutusrahastosta

2. Laki valtion virkamieslain 10 luvun kumoamisesta

3. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

5. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Alaviuhkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/2002 vp
Valmistunut

27.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.2002 Päättynyt PTK 157/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2002

Vastaus
EV 210/2002 vp