Valtiopaivaasia HE 219/2013

HE 219/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
250/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
251/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.01.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2014 Päättynyt PTK 3/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2014 vp
Valmistunut

25.02.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 §, 28 §:n 1 momentti ja voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 15/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2014 Päättynyt PTK 16/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2014 Päättynyt PTK 18/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.03.2014

​​​​