HE 22/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle telekuuntelua ja -valvontaa sekä teknistä tarkkailua koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
402/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki esitutkintalain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
403/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
404/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki teletoimintalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
405/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) (Uusi laki: Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 23 §:n muuttamisesta, LaVM 24/1994 vp)

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.06.1995

Säädöskokoelma
406/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

2) Laki esitutkintalain 43 §:n muuttamisesta

3) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

4) Laki teletoimintalain 29 §:n muuttamisesta

5) (Uusi laki: Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 23 §:n muuttamisesta, LaVM 24/1994 vp)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

319

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.1994 Keskeytynyt PTK 21/1994
08.04.1994 Keskeytynyt PTK 25/1994
12.04.1994 Päättynyt PTK 26/1994 6
Istuntopöytäkirjan sivu

448

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 24/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/1994 vp
Valmistunut

31.05.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 5/1994 vp
Valmistunut

18.11.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 4/1994 vp
Valmistunut

14.06.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 197/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1995 Keskeytynyt PTK 200/1994
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 25-27
Istuntopöytäkirjan sivu

7422

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 4, 5
Istuntopöytäkirjan sivu

7687

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995