HE 22/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

29.05.2001

Säädöskokoelma
369/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Heikinheimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.2001 Päättynyt PTK 37/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2001 vp
Valmistunut

04.04.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2001 Päättynyt PTK 41/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2001 Päättynyt PTK 45/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.04.2001

Vastaus
EV 34/2001 vp