HE 22/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.10.2003

Voimaantulo

01.11.2003

Säädöskokoelma
870/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.10.2003

Voimaantulo

01.11.2003

Säädöskokoelma
871/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

2. Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.06.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2003 Poistettu PTK 34/2003
11.06.2003 Päättynyt PTK 35/2003
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2003 vp
Valmistunut

24.09.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.09.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2003 Päättynyt PTK 67/2003 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.2003 Päättynyt PTK 71/2003 12
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2003

Vastaus
EV 25/2003 vp