HE 22/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Huumausainelaki

Vahvistettu

30.05.2008

Voimaantulo

01.09.2008

Säädöskokoelma
373/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 23 ja 50 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.2008

Voimaantulo

01.09.2008

Säädöskokoelma
374/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.2008

Voimaantulo

01.09.2008

Säädöskokoelma
375/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.2008

Voimaantulo

01.09.2008

Säädöskokoelma
376/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Huumausainelaki

2. Laki rikoslain 23 ja 50 luvun muuttamisesta

3. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

4. Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.03.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2008 Päättynyt PTK 22/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2008 vp
Valmistunut

27.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.2008 Päättynyt PTK 32/2008
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.2008 Päättynyt PTK 34/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.04.2008

Vastaus
EV 34/2008 vp