HE 22/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1187/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1188/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

2. Laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maanmittausneuvos Vajavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2011 Päättynyt PTK 27/2011
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2011 vp
Valmistunut

22.09.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.2011 Päättynyt PTK 41/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2011 Päättynyt PTK 46/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.10.2011

Vastaus
EV 13/2011 vp