HE 22/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puoluelain muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.09.2012

Säädöskokoelma
372/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puoluelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tiusanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.03.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2012 Päättynyt PTK 33/2012
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2012 vp
Valmistunut

08.05.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.2012 Päättynyt PTK 50/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2012 Keskeytetty PTK 52/2012
16.05.2012 Päättynyt PTK 53/2012 13
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2012

Vastaus
EV 36/2012 vp