Valtiopaivaasia HE 22/2014

HE 22/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1085/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 ja 18 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1086/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain 17 luvun 6 §:n ja 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1087/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki alkoholilain 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1088/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1089/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kokoontumislain 18 §:n ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1090/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ulkoilulain 22 §:n 1 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1091/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki merityösopimuslain 13 luvun 18 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1092/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1093/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki järjestyslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1094/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1095/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1096/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1097/2015
Päätös

Hyväksytty

14. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1098/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1099/2015
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

16. Laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
1100/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

2. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 17 luvun 6 §:n ja 6 a §:n muuttamisesta

4. Laki alkoholilain 60 §:n muuttamisesta

5. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain kumoamisesta

6. Laki kokoontumislain 18 §:n ja 23 §:n muuttamisesta

7. Laki ulkoilulain 22 §:n 1 momentin kumoamisesta

8. Laki merityösopimuslain 13 luvun 18 §:n 3 momentin kumoamisesta

9. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

10. Laki järjestyslain muuttamisesta

11. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

12. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta

13. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

14. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

15. Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.2014

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Kerttula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.2014 Päättynyt PTK 38/2014 9
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 57/2014 vp
Valmistunut

06.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 3.-15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 16. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 22/2014 vp
Valmistunut

23.09.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2015 Päättynyt PTK 167/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2015 Päättynyt PTK 172/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 8 §:n 2 momentista ja 33 §:n 2 momentista sekä 42 §:n 1 momentin 4 kohdasta tekemät valtiosääntö oikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2015