HE 220/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
33/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
34/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
35/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2001 Päättynyt PTK 144/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 46/2001 vp
Valmistunut

04.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2001 Päättynyt PTK 153/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.01.2002

Vastaus
EV 209/2001 vp