HE 220/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1447/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lampinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 13/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2006 Päättynyt PTK 123/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2006

Vastaus
EV 205/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin