Valtiopaivaasia HE 220/2009

HE 220/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta

Vahvistettu

19.02.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
133/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
134/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
135/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta

2. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Väärälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 23
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 47/2009 vp
Valmistunut

26.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 23 ja 26 § muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/2009 vp
Valmistunut

19.11.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2009 Keskeytetty PTK 116/2009 8
02.12.2009 Päättynyt PTK 117/2009 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Keskeytetty PTK 120/2009 26
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 4 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.02.2010