HE 220/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
227/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
228/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
229/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
230/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
231/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 39/2010 vp
Valmistunut

25.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.2011 Päättynyt PTK 145/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2011

Vastaus
EV 289/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin