Valtiopaivaasia HE 220/2013

HE 220/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
749/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
750/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
751/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki meripelastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
752/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
753/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
754/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
755/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
756/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
757/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolain muuttamisesta

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

4. Laki meripelastuslain muuttamisesta

5. Laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta

6. Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta

7. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

8. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta

9. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.01.2014

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Heikkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2014 Päättynyt PTK 3/2014 9
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/2014 vp
Valmistunut

11.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 4.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2014 vp
Valmistunut

23.04.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2014 Päättynyt PTK 66/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2014