HE 220/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
749/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
750/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
751/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki meripelastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
752/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
753/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
754/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
755/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
756/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.10.2014

Säädöskokoelma
757/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolain muuttamisesta

2. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

4. Laki meripelastuslain muuttamisesta

5. Laki poliisilain 2 luvun 17 ja 21 §:n muuttamisesta

6. Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta

7. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

8. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 38 ja 42 §:n muuttamisesta

9. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Heikkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2014 Päättynyt PTK 3/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 19/2014 vp
Valmistunut

11.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 4.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2014 Päättynyt PTK 66/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2014

Vastaus
EV 83/2014 vp