HE 221/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Vahvistettu

28.03.2002

Voimaantulo

15.04.2002

Säädöskokoelma
232/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2002

Voimaantulo

15.04.2002

Säädöskokoelma
233/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2002

Voimaantulo

15.04.2002

Säädöskokoelma
234/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Linna-Angelvuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/2002 vp
Valmistunut

08.03.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2002 Päättynyt PTK 24/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2002 Päättynyt PTK 27/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.2002

Vastaus
EV 18/2002 vp