HE 221/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
419/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
420/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
421/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 52/2002 vp
Valmistunut

17.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 184/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.01.2003 Päättynyt PTK 185/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.2003

Vastaus
EV 255/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin