Valtiopaivaasia HE 221/2005

HE 221/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Huomautus

Esityksessä ehdotetaan mm., että seksuaalipalvelujen ostaminen olisi yleisesti rangaistavaa.

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
743/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki järjestyslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
744/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

25.08.2006

Voimaantulo

07.10.2006

Säädöskokoelma
745/2006
Sopimussarja
70/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

25.08.2006

Voimaantulo

07.10.2006

Säädöskokoelma
746/2006
Sopimussarja
72/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta

Asetuksen voimaantulo

07.10.2006

Säädöskokoelma
860/2006
Sopimussarja
71/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä

Asetuksen voimaantulo

07.10.2006

Säädöskokoelma
861/2006
Sopimussarja
73/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

2. Laki järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

3. Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

4. Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta

2. Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kanerva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006 9
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2006 vp
Valmistunut

13.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen New Yorkissa 15 päivänä marraskuuta 2000 tehdyt lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä sekä lisäpöytäkirjan maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä siltä osin kuin lisäpöytäkirjat kuuluvat Suomen toimivaltaan, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 22/2004 vp ja LA 52/2004 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 24/2006 vp
Valmistunut

06.06.2006

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/2006 vp
Valmistunut

19.05.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2006 Keskeytetty PTK 72/2006 2
16.06.2006 Päättynyt PTK 73/2006 2 4-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2006 Keskeytetty PTK 75/2006 2
21.06.2006 Päättynyt PTK 76/2006 1 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että hallituksen esityksen 1. lakiehdotus samoin kuin lakivaliokunnan vaihtoehtoinen säännösehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot