Valtiopaivaasia HE 221/2010

HE 221/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
232/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
233/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki metsästyslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
234/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
235/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
236/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a §:n muuttamisesta

3. Laki metsästyslain muuttamisesta

4. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 33/2010 vp
Valmistunut

28.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 69/2008 vp hylätään.

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 27/2010 vp
Valmistunut

14.01.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.2011 Keskeytetty PTK 148/2010 6
04.02.2011 Päättynyt PTK 150/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.02.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot