Valtiopaivaasia HE 221/2013

HE 221/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Tietoyhteiskuntakaari

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
917/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
918/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
919/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Tietoyhteiskuntakaari

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.01.2014

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Suomi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2014 Päättynyt PTK 8/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, puolustusvaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 10/2014 vp
Valmistunut

01.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 2/2014 vp hylätään ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2014 vp
Valmistunut

17.06.2014

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 9/2014 vp
Valmistunut

15.05.2014

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2014 vp
Valmistunut

19.03.2014

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 5/2014 vp
Valmistunut

14.05.2014

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 15/2014 vp
Valmistunut

22.04.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2014 Päättynyt PTK 93/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2014 Päättynyt PTK 98/2014 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 157 §:stä sekä aatteellista ja yhteiskunnallista mainontaa koskevista säännöksistä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.10.2014

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot