HE 222/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.2002

Voimaantulo

15.03.2002

Säädöskokoelma
173/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kimari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2002 vp
Valmistunut

12.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.02.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2002 Keskeytetty PTK 11/2002
20.02.2002 Päättynyt PTK 13/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.2002

Vastaus
EV 4/2002 vp