HE 222/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2009

Voimaantulo

01.05.2009

Säädöskokoelma
262/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 4/2009 vp
Valmistunut

20.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.03.2009 Päättynyt PTK 29/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.03.2009 Päättynyt PTK 32/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2009

Vastaus
EV 25/2009 vp