Valtiopaivaasia HE 223/2006

HE 223/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

12.01.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
12/2007
Sopimussarja
6/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.01.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
13/2007
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen vuonna 2004 tehdyt muutokset

Asetuksen voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
114/2007
Sopimussarja
7/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen vuonna 2004 tehdyt muutokset

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.10.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006 19
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 25/2006 vp
Valmistunut

29.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen 20 päivänä toukokuuta 2004 tehdyt muutokset ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2006 Päättynyt PTK 124/2006 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2006

​​​​