HE 223/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
331/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
332/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

2. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Viestintäneuvos Ristola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.2009 Päättynyt PTK 14/2009
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 3/2009 vp
Valmistunut

24.03.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.03.2009 Päättynyt PTK 32/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.2009 Päättynyt PTK 34/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2009

Vastaus
EV 28/2009 vp