Valtiopaivaasia HE 223/2010

HE 223/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki pysäköinninvalvonnasta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
727/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta

Päätös

Hylätty

3. Laki ympäristönsuojelulain 116 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
728/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
729/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
730/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta pysäköinninvalvonnasta

2. Laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta

3. Laki ympäristönsuojelulain 116 §:n muuttamisesta

4. Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

5. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 42/2010 vp
Valmistunut

03.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 2. lakiehdotus hylätään ja että toimenpidealoite TPA 32/2007 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 57/2010 vp
Valmistunut

18.02.2011

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 31/2010 vp
Valmistunut

23.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 165/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2011 Päättynyt PTK 166/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. ja 3.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1. ja 3.-5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että 1., 3., 4. ja 5. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 9 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huo mioon ja että 2. lakiehdotus voidaan valiokunnan tekemien valtiosääntöoikeudellisten huomautusten takia käsitellä vain perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot