HE 224/1982 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja holhouslain muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

2) Laki avioliittolain muuttamisesta.

3) Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun muuttamisesta.

4) Laki lapsen elatuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta.

5) Laki lastensuojelulain 12 ja 21 §:n muuttamisesta. (Uusi nimike: Laki lastensuojelulain muuttamisesta, LaVM 11.)

6) Laki lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuomion täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta).

7) Laki isyyslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta.

8) Laki holhouslain muuttamisesta.

9) Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.11.1982

Istuntopöytäkirjan sivu

2790

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

2860

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1982 vp

Ensimmäinen käsittely

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 272/1982 vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

4565

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm

08.02.1983

Istuntopöytäkirjan sivu

4741

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot