HE 224/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1028/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1029/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1030/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1031/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vammaistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1032/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1033/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

4. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki vammaistukilain muuttamisesta

6. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Aulanko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

26

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/2002 vp
Valmistunut

07.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2002 Päättynyt PTK 132/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2002 Poistettu PTK 136/2002
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2002

Vastaus
EV 162/2002 vp