HE 224/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1319/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1320/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1321/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1322/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1323/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1324/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1325/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1326/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 § muuttamisesta

5. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

6. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 31/2004 vp
Valmistunut

08.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.2004

Vastaus
EV 230/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin