Valtiopaivaasia HE 224/2014

HE 224/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä

Vahvistettu

08.05.2015

Säädöskokoelma
565/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
566/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
567/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hovioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
568/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
569/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
570/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki markkinaoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
571/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
572/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
573/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
574/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.2015

Voimaantulo

01.10.2015

Säädöskokoelma
575/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä

2. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

3. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki hovioikeuslain muuttamisesta

5. Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta

6. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

7. Laki markkinaoikeudesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

10. Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain muuttamisesta

11. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Huovinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2014 Päättynyt PTK 110/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 28/2014 vp
Valmistunut

26.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3.-7. ja 9.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 162/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.2015