HE 225/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
346/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Toivanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1998 vp
Valmistunut

27.02.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 19/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.1998 Päättynyt PTK 20/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1998 Päättynyt PTK 22/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.03.1998

Vastaus
EV 11/1998 vp