Valtiopaivaasia HE 225/2002

HE 225/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1295/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1296/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1297/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 20 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1298/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1299/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 5 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1300/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta

2. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain kumoamisesta

4. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 20 §:n kumoamisesta

5. Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 5 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.2002

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Johtaja Paasivirta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002 27
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 10/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 86/2000 vp, LA 159/2001 vp, LA 8/2002 vp ja LA 154/2002 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 47/2002 vp
Valmistunut

15.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 157/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002 24
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2002 Päättynyt PTK 165/2002 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 1 luvun 6 §:n 2 momentista, 11 luvun 6 §:n 1 momentista sekä 13 luvun 4 §:n 2 ja 5 kohdasta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot