Valtiopaivaasia HE 225/2008

HE 225/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

03.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1057/2010
Sopimussarja
50/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2010

Säädöskokoelma
1058/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksyminen

Asetuksen voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
355/2011
Sopimussarja
51/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Geneven asiakirjan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun selityksen antamisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

3. Geneven asiakirjan 12 artiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanomääräysten säännön 18.1 (b) kohdassa tarkoitetun selityksen antamisen hyväksyminen

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksyminen

2. Geneven asiakirjan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun selityksen antamisen hyväksyminen

3. Geneven asiakirjan 12 artiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanomääräysten säännön 18.1 (b) kohdassa tarkoitetun selityksen antamisen hyväksyminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Tukiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 13
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/2010 vp
Valmistunut

01.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun asiakirjan ja siihen liittyvät täytäntöönpanomääräykset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetut selitykset ja että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/2010 vp
Valmistunut

04.05.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2010 Päättynyt PTK 95/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2010 Päättynyt PTK 99/2010 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi asiakirjan ja siihen liittyvät täytäntöönpanomääräykset sekä selitysten antamisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

1. lakiehdotus perustuslaki 95 § 2 momentti, 2. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun asiakirjan ja siihen liittyvien täytäntöönpanomääräysten hyväksymiselle siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että eduskunnan suostumus on tarpeen asiakirjan 7 artiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanomääräysten 18 säännön 1 kappaleen b kohdassa tarkoitettujen selitysten antamiseen, että eduskunnan suostumuksen antamisesta päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 48 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2010