Valtiopaivaasia HE 225/2009

HE 225/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.2010

Voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
88/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.2010

Voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
89/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.2010

Voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
90/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

2. Laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta

3. Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Silvennoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 28
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 49/2009 vp
Valmistunut

27.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/2009 vp
Valmistunut

19.11.2009

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 23/2009 vp
Valmistunut

20.11.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2009 Päättynyt PTK 116/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Keskeytetty PTK 120/2009 28
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 6 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 1. lakiehdotuksen 67 §:n 4 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.02.2010