HE 225/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Sotilaskurinpitolaki

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

4. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

5. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

6. Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta

7. Laki rajavartiolain 41 §:n muuttamisesta

8. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 12/2010 vp
Valmistunut

13.01.2011

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §