HE 226/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki hallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.08.2010

Säädöskokoelma
581/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.08.2010

Säädöskokoelma
582/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hallintolain muuttamisesta

2. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Manninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2010 vp
Valmistunut

21.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.04.2010 Päättynyt PTK 43/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2010 Päättynyt PTK 46/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.05.2010

Vastaus
EV 54/2010 vp