HE 227/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain 15 §:n ja ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
252/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
253/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
254/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

2. Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta

3. Laki ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Nurmio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

26

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/2005 vp
Valmistunut

11.02.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.02.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.2005 Päättynyt PTK 10/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2005 Päättynyt PTK 13/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.2005

Vastaus
EV 8/2005 vp