HE 227/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
459/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
460/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
461/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
462/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
463/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki työsopimuslain muuttamisesta

3. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

4. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

5. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/2006 vp
Valmistunut

07.04.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että toimenpidealoite TPA 78/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2006 Keskeytetty PTK 39/2006
21.04.2006 Päättynyt PTK 41/2006 1-3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

29

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.2006

Vastaus
EV 41/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot