Valtiopaivaasia HE 227/2009

HE 227/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1751/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1752/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vakuutusyhtiölain 29 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1753/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1754/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1755/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1756/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kiinteistönmuodostamislain 241 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1757/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1758/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1759/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1760/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1761/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1762/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1763/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1764/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

2. Laki osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta

3. Laki vakuutusyhtiölain 29 luvun 2 §:n muuttamisesta

4. Laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta

5. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta

6. Laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

7. Laki kiinteistönmuodostamislain 241 a §:n muuttamisesta

8. Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta

9. Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

10. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

11. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

12. Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta

13. Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

14. Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liljeroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009 29
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/2009 vp
Valmistunut

03.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. ja 6.-14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2009 Päättynyt PTK 123/2009 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2009