HE 227/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi

(Neljäs lisäbudjetti 2010)

1. Vuoden 2010 IV lisätalousarvio

Voimaantulo

07.12.2010

Säädöskokoelma
1032/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2010 IV lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Apulaisbudjettipäällikkö Sovala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 44/2010 vp
Valmistunut

26.11.2010

Päätösehdotus

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta osin hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi hyväksytään muuten hallituksen esityksen mukaisena paitsi momentin 33.01.01 osalta muutettuna, että lisätalousarvioaloitteet LTA 114-128/2010 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 7 päivästä joulukuuta 2010 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2010 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2010 Keskeytetty PTK 122/2010
01.12.2010 Päättynyt PTK 123/2010 1-9
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 114-128/2010 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

02.12.2010

Kirjelmä
EK 31/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot