HE 228/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
126/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Heiskanen-Frösen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

30

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 18/2002 vp
Valmistunut

22.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 142/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.2003

Vastaus
EV 195/2002 vp