HE 228/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.06.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
431/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/2006 vp
Valmistunut

24.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.03.2006 Päättynyt PTK 32/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.04.2006 Päättynyt PTK 35/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.2006

Vastaus
EV 27/2006 vp