HE 228/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
383/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
384/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
385/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vesilain 21 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
386/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
387/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
388/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta

2. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

3. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

4. Laki vesilain 21 luvun muuttamisesta

5. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

6. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Räsänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2009 vp
Valmistunut

21.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.2009 Päättynyt PTK 45/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.2009 Keskeytetty PTK 47/2009
06.05.2009 Päättynyt PTK 48/2009 1
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2009

Vastaus
EV 48/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin