Valtiopaivaasia HE 228/2014

HE 228/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ryhmärakennuttamislaiksi sekä laeiksi asuntokauppalain 2 ja 7 luvun ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Ryhmärakennuttamislaki

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.09.2015

Säädöskokoelma
190/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.09.2015

Säädöskokoelma
191/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.09.2015

Säädöskokoelma
192/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ryhmärakennuttamislaki

2. Laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta

3. Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/2014 vp
Valmistunut

05.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 24/2014 vp
Valmistunut

27.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2015 Päättynyt PTK 136/2014 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2015 Päättynyt PTK 140/2014 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.01.2015

​​​​